Leveringsvoorwaarden - sentosa

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leveringsvoorwaarden

Informatie

Voorwaarden en definities van Sentosa

Sentosa, staat ingeschreven onder nummer 39082870 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

Hoewel Sentosa de grootste zorg besteedt aan de inhoud van onze website en het drukwerk, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit, met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook. Alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

Sentosa heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Sentosa.nl te wijzigen.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Op alle diensten en overeenkomsten van Sentosa zijn deze voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van dienst(en), houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Op basis van alle informatie die is verkregen, is de cliënt tot een weloverwogen besluit is gekomen om een dienst te willen ondergaan

Artikel 2. Betaling en Prijzen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro, inclusief BTW. Let op: de prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen ieder moment gewijzigd worden.
Betaling zal plaatsvinden door "Overboeking" op de SNS bank NR 96.80.11403 ten name van Sentosa te Dronten, 10 dagen na ontvangen van de factuur. Een tweede factuur volgt na bij overschrijden van de genoemde termijn met een verhoging die genoemd wordt in de eerste factuur. Wordt ook hier na de genoemde datum in factuur geen gehoor geven dan wordt het incasso uit besteed.

Artikel 3. Communicatie.
Vragen omtrent de diensten, bij voorkeur per e-mail via: info@sentosa.nl
Sentosa is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, of niet duidelijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Sentosa, dan wel tussen Sentosa en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Sentosa. Bij eventuele vragen of klachten zal Sentosa binnen 3 weken reageren en een redelijke inspanning leveren om het probleem op te lossen.

Artikel 4. Overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand na invulling van het "intake formulier".
Door middel van de ondertekening van de Verklaring (informed consent) wordt deze Verklaring bevestigd en voor beide partijen bindend.
Sentosa is te allen tijde gerechtigd om diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de diensten te verbinden.
Als bewijs van de door de cliënt aan Sentosa verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sentosa verrichte Diensten. Sentosa erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens.

Artikel 5 Annulering afspraak.
Bij Annulering van een gemaakte afspraak zal dit 24 uur vooraf kenbaar gemaakt moeten zijn door de cliënt aan Sentosa.
Is de cliënt de afspraak niet nagekomen dan zal 100% in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Overmacht.
Sentosa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid.
Sentosa kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.
Sentosa is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Sentosa tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
De geneeswijzen die Sentosa aanbiedt ondersteunen alle regulier geneeswijzen maar dienen nooit ter vervanging ervan
Bij een bio-energetische analyse handelt het enkel en alleen om kwalitatieve en geen kwantitatieve waarde metingingen. Op grond van de uitslagen rust geen enkel klinisch bewijs.  Er zal door Sentosa geen diagnose gegeven worden na aan leiding van de klacht(en).

Artikel 8 Persoonsgegevens.
Door de cliënt ingevoerde en besproken persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van Sentosa.
Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het dossier vorming van de cliënt en worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 9 Nieuwsbrief.
Indien de cliënt een e-mail of nieuwsbrief van Sentosa wenst te ontvangen, kan de cliënt zich aanmelden via de website;
www.sentosa.nl.
Uitschrijving, is op ieder gewenst moment mogelijk eveneens via de website: www.sentosa.nl of via de nieuwsbrief zelf.

Artikel 10 Toepasselijk recht.
Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu